U C H W A Ł A Nr 136/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie nadania statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 136/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie nadania statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”h”,art.40 ust.2 pkt.1 i art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), art. 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. Nr 13 poz.123 i z 2002 r. Nr 41 poz.364 ), uchwały Rady Miasta Płocka Nr 387/XVII/99 z 12 października 1999 roku w sprawie powołania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać statut Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc § 4 Uchwały nr 387/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 r. w sprawie powołania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz nadania statutu i Uchwała Nr 587/XXVII/00 z 30 maja 2000 roku w sprawie zmian statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku i dotychczasowy statut Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 578
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji