projekty uchwał
Sesja XLVIII - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 22 listopada 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 5 października 2005 roku.
7. Ocena realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008.
8. Informacja nt. realizacji Programu Rozwoju Turystyki w mieście Płocku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok,

2) zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy (tekst jednolity Zarządzenie Nr 4155/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy),

3) umorzenia zobowiązania Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku,

4) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

5) wyrażenia zgody na zwolnienie z długu Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.,

6) zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,

7) zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r.w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005 oraz Uchwałą Nr 764/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005,

8) realizacji przedsięwzięcia pn.”Wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczej położonej w Płocku przy ul. Tumskiej – etap II i III” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą” ,

9) zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka ,

10) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock,

11) ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock,

12) nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg,

13) zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka,

14) zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku,

15) delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku ,

16) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock, w prawo własności tych nieruchomości,

17) zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. oraz Uchwałą Nr 799/XLV/05 z dnia 27 września 2005 r.,

18) zmiany nazwy pasażu.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

10.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Odpowiedzi na interpelacje.
14.Sprawy różne.
15.Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 17 listopada 2005, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 958
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji