UCHWAŁA NR 660/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
W sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.

 

UCHWAŁA NR 660/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku


W sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz.13,  Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, Dz.U. z 2012 r. poz.951), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock wprowadza się następujące zmiany:
1. §3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za osoby spełniające warunki do wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony albo oznaczony, uważa się osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej, z zastrzeżeniem ust. 1a.”
2. Skreśla się §10.
3. Regulamin przyznawania punktów decydujących o kolejności umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stanowiący załącznik do uchwały   nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                         
         Przewodniczący  
          Rady Miasta Płocka   


                            Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 672
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji