UCHWAŁA NR 708/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie: ustalenia nazwy stadionu

UCHWAŁA NR 708/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku


w sprawie:  ustalenia  nazwy  stadionu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr  poz. 594; poz. 645; poz. 1318), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676; Nr 232 poz. 1378)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1
Nadać nazwę Stadionowi Miejskiemu położonemu przy ul. Sportowej 3 w Płocku  (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 203/7) - Stadion Miejski                         im. Bernarda Szymańskiego
Położenie w/w stadionu określa załącznik.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

 

 

         Przewodniczący
                                                                                     Rady  Miasta  Płocka


                                                                                       Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 358
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji