UCHWAŁA NR 35/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

UCHWAŁA NR 35/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457),  art. 4 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.167 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w wysokości 6,00 (sześć) złotych za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wniosek Prezydenta Miasta Płocka.

§ 2

Źródłem finansowania świadczeń, o których mowa w § 1, jest Budżet Miasta Płocka na 2007r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 11:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji