UCHWAŁA NR 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie: ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 194/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie:  ustalenia  osób uprawnionych do bezpłatnych  oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 40  ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, ze zm.: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220;   Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U  z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. Z 2007 roku Nr 48, poz 327, Nr 138, poz 974 ) w związku z  art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050 ze zm: Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204;  Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302; Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

Osobami uprawnionymi do  korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów ,  po okazaniu stosownych dokumentów,  środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Płocka,  są osoby wyszczególnione,  w załączniku  do niniejszej uchwały.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:
Uchwała Nr 130 /X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja  2003 roku  Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku,
Uchwała Nr 702 /XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja  2005 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku,
Uchwała Nr 779/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września  2005 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.

§  4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
 

UZASADNIENIE

Aktualnie  w zakresie  uregulowań dotyczących osób  uprawnionych   do  korzystania z bezpłatnych przejazdów oraz przejazdów ulgowych,   przysługujących po okazaniu stosownych dokumentów,  środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Płocka oraz na terenie gmin, które powierzyły  realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego miastu Płock, obowiązywały :
uchwała Nr 130/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku oraz uchwały zmieniające:  Nr 702 /XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja  2005 roku,  Nr 779/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września  2005 roku.
Realizacja  w praktyce ustaleń uchwały  wykazała   występowanie sformułowań mało precyzyjnych, pozwalających na różne ich interpretacje co w znacznym stopniu utrudniało właściwe ich stosowanie. Powyższe było czynnikiem decydującym dla opracowania przedłożonego projektu uchwały, który poza doprecyzowaną treścią ustaleń w zakresie dotyczącym : osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych,  wyszczególnionych w wierszu: 1, 9,10, 11,12 załącznika do niniejszego projektu uchwały wprowadza w grupie osób uprawnionych  do korzystania z przejazdów bezpłatnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 09:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 359
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji