projekty uchwał
Sesja XXVIII - 30-10-2012

 


OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Do pobrania: projekty uchwał

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 października 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych płockich szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
4/Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
5/Raport z podejmowanych działań przygotowujących Gminę Miasto Płock do wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6/Sprawozdanie z działalności Rad Mieszkańców Osiedli w kadencji 2008-2012.
7/Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 r.
8/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
3. zmiany uchwały nr 367/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012,
4. zmiany w statucie  Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
5. zmiany do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock,
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7. zmiany Uchwały nr 386/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 r.,
8. ustalenia nazwy skweru,
9. ustalenia nazwy ulicy,
10. ustalenia nazwy ulicy,
11. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2013 rok”,
12. przyjęcia Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012 – 2022,
13. zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków  finansowych na realizację I i II etapu zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka” w latach 2013 – 2015 w kwocie 36,5 mln zł”,
14. wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Rady Fundacji „Bezpieczne Miasto Płock”,
15. przyjęcia apelu Rady Miasta Płocka dotyczącego zachowania narodowego dziedzictwa zgromadzonego przez Towarzystwo Naukowe Płockie w jego Bibliotece Naukowej im. Zielińskich w Płocku,
16. zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka,
17. zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka,
18. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli,
19. ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru członków Rad Mieszkańców Osiedli,
20. podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/Interpelacje i zapytania radnych.
12/Odpowiedzi na interpelacje.
13/Sprawy różne.
14/Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 23 października 2012, godzina 13:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 938
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji