UCHWAŁA NR 604/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu Karta Seniora

UCHWAŁA NR 604/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku


w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Karta Seniora”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 182) na wniosek Prezydenta Miasta Płocka, po zaopiniowaniu przez Płocką Radę Seniorów, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
Wprowadza się do realizacji na terenie Miasta Płocka Program „Karta Seniora”.

§2
Ilekroć w Uchwale mowa jest o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program „Karta Seniora”;
2) Karcie - należy przez to rozumieć „Płocką Kartę Seniora”.

§3
1. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Płocka.
2. Cele Programu realizowane będą przez:
1) opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg udzielanych beneficjentom programu przez:
a) jednostki miejskie prowadzone przez Miasto Płock;
b) inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia;
c) firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Płocka.
2) podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
3) troskę o uwzględnienie wartości oraz rozeznanych i zdiagnozowanych potrzeb seniorów w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
4) upowszechnienie treści, materiałów i wydawnictw informacyjno – edukacyjnych związanych tematycznie z problematyką seniorów oraz służących im;
5) wykorzystanie medialnych, wizualnych, edukacyjnych, informacyjnych                       i okazjonalnych form promocji;
6) kształtowanie pozytywnego wizerunku płockich seniorów;

§4
Promocja działań określonych w uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych plock.eu promującej założenia programu oraz informującej o wykazie ulg adresowanych do uczestników programu.

§5
Prezydent Miasta Płocka wyda Regulamin uzyskania i korzystania z Karty.

§6
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 840
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji