UCHWAŁA NR 451/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2009 rok.

UCHWAŁA NR 451/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2009 rok.

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i § 9 ust. 2  Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2009 rok:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
3. Komisji Gospodarki Komunalnej
4. Komisji Polityki Społecznej
5. Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Upoważnia się Przewodniczących Komisji do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planach pracy Komisji.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 200
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:17
  • Historia aktualizacji

  • 06 stycznia 2009, godzina 14:17 Aktualizacja danych