UCHWAŁA Nr 473/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Hanny i Grzegorza Ramus do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

UCHWAŁA Nr 473/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Hanny i Grzegorza Ramus do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) w   związku
z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką  i  Alejami  Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą,  ul.  Wyszogrodzką  i  Alejami  Piłsudskiego  w  Płocku  wniesionego  w  dniu
6 października 2003r. przez Hannę i Grzegorza Ramus, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Zarzut dotyczący przeznaczenia działki nr ew. 696 i części działki nr ew. 694/2 na projektowane połączenie ul. Zakątek z ul. Wspólną – uwzględnić w całości.

§2

W projekcie planu wprowadzić zmianę polegającą na rezygnacji z połączenia ul. Zakątek z ul. Wspólną przez działki nr ew. 696 i nr ew. 694/2, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 6 października 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Hanny
i Grzegorza Ramus sformułowane jako zarzut kwestionujące  przeznaczenie działki nr ew. 696
i części działki nr ew. 694/2 na projektowany ciąg pieszo - jezdny łączący ul. Zakątek z ul. Wspólną.
Przedmiotowe pismo Hanny i Grzegorza Ramus - właścicieli w/w działek, zostało zakwalifikowane jako zarzut.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1122/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. rozpatrzył przedmiotowy zarzut i postanowił o jego nieuwzględnieniu.
Zgodnie z powyższym rozstrzygnięciem został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta
w sprawie odrzucenia zarzutu Hanny i Grzegorza Ramus. Przedmiotowy projekt uchwały był rozpatrywany na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 24 lutego 2004r. i w wyniku głosowania nie został przyjęty.
W związku z powyższym rezygnuje się z połączenia ul. Zakątek z ul. Wspólną przez działki nr ew. 696 i nr ew. 694/2, zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 303
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji