UCHWAŁA Nr 381/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 381/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w określonej wysokości, przez:

1. Gminę - Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 21:
1) w zakresie usług  wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych:
a) w 2009 roku – 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych,
b) w 2010 roku – 3.700,00 (trzy tysiące siedemset) złotych,
c) w 2011 roku – 3.900,00 (trzy tysiące dziewięćset) złotych,
2)  w zakresie usług wywozu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji:
a) w 2009 roku – 2.000,00  (dwa tysiące) złotych,
b) w 2010 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,
c) w 2011 roku – 2.900,00 (dwa tysiące dziewięćset) złotych,
3) w zakresie ochrony obiektu:
a)  w 2009 roku - 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
b)  w 2010 roku - 63.000,00 (sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
c)  w 2011 roku - 66.500,00 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych;

2. Gminę - Miasto Płock – Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1- w zakresie usług telefonii komórkowej:
a) w 2008 roku – 600,00 (sześćset) złotych,
b) w 2009 roku – 1.800,00 (tysiąc osiemset) złotych,
c) w 2010 roku – 1.200,00 (tysiąc dwieście) złotych;

3. Gminę - Miasto Płock - Miejski Ogród Zoologiczny - w zakresie usług telefonii komórkowej:
a) w 2008 roku – 7.808,00 (siedem tysięcy osiemset osiem) złotych,
b) w 2009 roku – 23.424,00 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery) złote,
c) w 2010 roku – 15.616,00 (piętnaście tysięcy sześćset szesnaście) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 21, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1  oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2008, 2009, 2010 i 2011.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock umów, których przedmiotem są usługi dotyczące telefonii komórkowej, wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, wywozu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz ochrony obiektu, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych, wynosi 258.448,00 zł. (w roku 2008 – 8.408,00 zł., w roku 2009 – 90.724,00 zł., w roku 2010 – 86.016,00 zł., w roku 2011 - 73.300,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 098
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji