UCHWAŁA Nr 814/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA  Nr 814/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z  2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock porozumienia z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości:
 2010r. - 150.000,00 zł.,
 2011r. - 1.200.000,00 zł.,
 2012r. - 50.000,00 zł.

§ 2
Źródło finansowania: Budżety Miasta Płocka na lata 2010, 2011 i 2012:
 dział 900, rozdział 90004 § 4300, zadanie budżetowe nr 06/WGK.I/G,
 dział 900, rozdział 90003 § 4300, zadanie budżetowe nr 07/WGK.I/G.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka
                               
                    Tomasz Korga


Uzasadnienie

 Z uwagi na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na porozumienie z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka w latach 2010-2012 oraz zwiększenie zakresu rzeczowego prac na terenach będących we władaniu w/w spółki zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na przedmiotowy cel.
 Dodatkowa kwota na 2010r. wynika z rozstrzygnięć przetargów. Istnieje także konieczność w pełni zabezpieczenia kwoty wskazanej w uchwale na obsługę zadania przez cały rok 2011 oraz kwoty na początek roku 2012.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 września 2010, godzina 11:32
  • Historia aktualizacji

  • 29 września 2010, godzina 11:32 Aktualizacja danych