UCHWAŁA NR 246/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”.

UCHWAŁA NR 246/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.  „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „e” oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz. 1218),  art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz  art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187,  poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r.  Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczkę długoterminową w kwocie 2.108.807,82 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2008 roku przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki  wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki w latach 2009 - 2018 będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zabezpieczenia spłaty pożyczki, o której mowa w § 1, poprzez wystawienie w imieniu miasta Płocka weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty równej 200% wartości pożyczki.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
       
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E
 

Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość otrzymania w 2008 roku preferencyjnej pożyczki w wysokości 2.108.807,82 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki  wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”, w ramach którego wykonana będzie budowa oczyszczalni ścieków deszczowych dla zachodniej części osiedla Borowiczki i Imielnica, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Zgodnej oraz przełożenia istniejącej i budowa nowej infrastruktury ww. ulicy.
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie miastu Płock ww. pożyczki jest podjęcie Uchwały Rady Miasta upoważniającej Prezydenta Miasta do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki poprzez wystawienie w imieniu miasta weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty równej 200% wartości pożyczki.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 427
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji