Uchwała Nr 827/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie umorzenia zobowiązania Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku

Uchwała Nr 827/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie  umorzenia zobowiązania Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457), w związku z uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 521/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku pożyczki w wysokości 1.640.000zł Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na umorzenie zobowiązania Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Płocku z tytułu spłaconej przez Miasto Płock jako poręczyciela pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w łącznej kwocie 1.910.194,31 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy) udzielonej przez „Rynex” Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

Uzasadnienie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za poręczeniem Urzędu Miasta Płocka otrzymał pożyczkę w wysokości 1.640.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych) udzieloną przez „Rynex” Sp. z o.o. w Płocku.

W/w pożyczka została zaciągnięta w celu pokrycia bieżących zobowiązań wobec pracowników SZPZOZ  z tytułu wypłaty wynagrodzeń wynikających z ustawy „203” oraz spłatę zaległych zobowiązań w stosunku do kontrahentów dostarczających leki i materiały medyczne.

Z uwagi na brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, spłata została dokonana przez poręczyciela.

W związku z brakiem możliwości spłaty należności na rzecz miasta, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku zwrócił się do Urzędu Miasta Płocka z prośbą o umorzenie istniejącego zobowiązania.
Z uwagi na trudną sytuację finansową  SZPZOZ w Płocku proponuję umorzenie zadłużenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 249
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji