UCHWAŁA NR 353/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle

UCHWAŁA NR 353/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie:  zmiany  nazwy  mostu na rzece Wiśle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62  poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;  Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz. 887), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1
Zmienić nazwę mostu na rzece Wiśle most im. marsz. Legionów Józefa Piłsudskiego  na  Most  Legionów Józefa Piłsudskiego.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE

 W dniu 21 lipca 2011 r. do Prezydenta Miasta Płocka wpłynęła interpelacja Pana Artura Bolesława Krasa o przywrócenie historycznej nazwy mostu na rzece Wiśle – Most Legionów Józefa Piłsudskiego

 Zespół ds. Nazewnictwa Ulic na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2012 r. zaakceptował przywrócenie historycznej nazwy mostu na rzece Wiśle.

Most Legionów Józefa Piłsudskiego – w roku 1938, gdy otwierano most na rzece Wiśle, obok schodów przy płockim przyczółku umieszczono tablicę z napisem „Most Legionów Józefa Piłsudskiego wybudowany przez Państwo Polskie w latach 1936 – 1938”.
Po II wojnie światowej ówczesne władze miasta Płocka zmieniły nazwę mostu i od tej pory nosił on imię Ludowego Wojska Polskiego.
Uchwałą Nr 35/VI/90 Rady Miejskiej w Płocku z dnia 7 sierpnia 1990 r. zmieniono nazwę na most marszałka  Józefa Piłsudskiego.
W wykazie nazw ulic miasta Płocka zatwierdzonym uchwałą Nr 396/XXXII/95 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 1995 r. znalazła się nazwa most  im. marsz. Legionów Józefa Piłsudskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji