UCHWAŁA NR 622/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w km 50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i zabezpieczenia środków finansowych.

UCHWAŁA NR 622/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku


w sprawie: dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w km 50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i zabezpieczenia środków finansowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15  i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i  z 2009 r Nr 19, poz.100),art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz.94 ,nr 176 poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,  Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz.100 i Nr 98, poz. 817)  oraz art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na dofinansowanie przez Gminę – Miasto Płock przebudowy przejazdu kolejowego na linii nr 33 Kutno-Brodnica w km 50,198 na skrzyżowaniu drogi publicznej – ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową.
§ 2
Zasady współdziałania stron oraz współudział stron w kosztach w celu realizacji zadania określonego w  § 1 niniejszej uchwały określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie a Gminą - Miasto Płock.

§ 3
Kwota dofinansowania  w roku 2009, obejmująca całość robót ze strony Gminy – Miasto Płock, wynosi: 65 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Źródło finansowania:
Budżet Miasta Płocka 2009 r dział 600, rozdział 60015,  §6050 zadanie nr 59/WIM.I/I/P oraz limit wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2009-2011.
                                                        
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Już na etapie tworzenia dokumentacji projektowej dot. zadania  inwestycyjnego  pn.”Remont  ul. Wyszogrodzkiej  od  Al. Kilińskiego  do  ul. Granicznej” w Płocku prowadzone były rozmowy dotyczące  modernizacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, polegającego na wymianie nawierzchni drogowej (płyty typu Mirosław Ujski) i kolejowej na przejeździe w km 50,198 kat. „A” linii 033 Kutno-Brodnica.
W dniu 25.09.2009 r. otrzymaliśmy z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie pismo odnośnie  omówienia możliwości wymiany w/w nawierzchni.
W dniu 30.09.2009 r. zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego ustalono współudział stron w kosztach modernizacji w/w przejazdu w sposób następujący:
1)Zakład Linii Kolejowych w Warszawie zobowiązał się do:
a)wykonania robót torowych polegających na wymianie szyn, podkładów, podsypki wraz z wykonaniem odwodnienia i ułożeniem nawierzchni przejazdu typu „Mirosław Ujski” systemem gospodarczym (z zakupionych przez Miasto  płyt przejazdowych).
b)zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania. Odbiory robót leżą po stronie PKP – Zakładu Linii Kolejowych  w Warszawie.
c)opracowania „Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót”,
d)zorganizowania zamknięć torowych na podstawie opracowanego Regulaminu.                                                               
2)Miasto zobowiązało się do:
a)zakupu i dostawy do siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie – Sekcji Eksploatacji Kutno  w Kutnie przy ul. Przemysłowej nr 14 kompletu nawierzchni przejazdowej typu Mirosław Ujski (84,0 m2) na przejazd kolejowy, wg zapotrzebowania materiałów, przekazanego przez Sekcję Eksploatacji Kutno stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia, po wcześniejszym uzgodnieniu daty dowozu płyt przejazdowych  z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji Kutno.
b)przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym, Sekcji Eksploatacji Kutno, materiałów zakupionych przez Miasto do budowy przejazdu, wg załącznika nr 1 do porozumienia.
c)wykonania zaasfaltowania nawierzchni drogowej na dojazdach do w/w przejazdu   kolejowego po zabudowie płyt przejazdowych, w ramach prowadzonego remontu ul. Wyszogrodzkiej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 549
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji