Uchwała Nr 765/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 765/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191  ze zm. z 1990r Nr 43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) –

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć zamiar nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Misjonarskiej 5 oznaczonej numerem geodezyjnym 587/8  o pow. 0.1321 ha, uregulowanej w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej KW – 15411/7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

               

 


U Z A S A D N I E N I E

 Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Płocku przy ul. Misjonarskiej 5 o pow. 0.1321 ha i oznaczona w katastrze nieruchomości jako działka ewidencyjna o numerze 587/8 jest własnością Skarbu Państwa.
 Po uregulowaniu stanu prawnego i stanu posiadania Zakładu Karnego w Płocku przedmiotowa nieruchomość staje do wyłącznej dyspozycji Prezydenta Miasta Płocka jako zarządcy nieruchomościami Skarbu Państwa w granicach administracyjnych m. Płocka.
 
 Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz gminnego budownictwa mieszkaniowego, przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.


 Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 410
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji