UCHWAŁA Nr 565/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku.

UCHWAŁA Nr 565/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,  odraczania  lub rozkładania na raty  spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja  podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku.

 Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz  874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 54), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 roku Dz. U. Nr 46, poz. 499, z 2002 roku Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Dz. U. Nr 65, poz 595, z 2004 roku Dz. U. Nr 96 poz. 595),
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje: 

  
§ 1


W Uchwale Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.w § 3 „organ o którym” zastępuje się wyrazami „organy o których”,  oraz „może” zastępuje się wyrazem „mogą”,
2.w § 4 dodaje się punkt 4 w brzmieniu „Do umarzania należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku uprawniony jest Dyrektor Izby Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku.”,
3.w § 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu „Umorzenie należności głównej za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części, w jakiej została umorzona należność główna.”


§ 2


Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia jednolitego tekstu uchwały uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą oraz Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku.


§ 3


Pozostałe zapisy w Uchwale Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku nie ulegają zmianie.


§ 4


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 334
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji