UCHWAŁA NR 410/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie uczczenia pamięci wielkiego płocczanina i Pasterza Diecezji Płockiej, Błogosławionego Ks. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941)

UCHWAŁA NR 410/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku
  

w sprawie uczczenia pamięci wielkiego płocczanina i Pasterza Diecezji Płockiej, Błogosławionego Ks. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941)

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Z okazji - kończącego się 6 grudnia 2008 r. - obchodów Roku Błogosławionego Ks. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oddać hołd jednemu z najwybitniejszych płocczan, pasterzy Kościoła, zasłużonemu działaczowi społecznemu i mężowi stanu, uznając, iż jest człowiekiem godnym najwyższego uznania, czci i naśladowania przez kolejne pokolenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała w 150 rocznicę urodzin i 100-lecie sakry biskupiej Bł. Ks. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego ma przypomnieć wielkie zasługi Polaka, płocczanina, który całym swoim życiem i działalnością dał świadectwo niebywałej odwagi, pracowitości, umiłowania Boga i Ojczyzny.
Bł. Ks. Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 roku we wsi Lubienie pod Opatowem. Od 1873 roku przebywał w Płocku gdzie wstąpił do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1881 roku. W 1882 roku ukończył Akademię Duchowną w Petersburgu i został wykładowcą teologii w Seminarium Duchownym w Płocku. W latach 1901-1908 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Ponadto był wikariuszem generalnym, prepozytem kapituły katedralnej płockiej i prałatem domowym papieskim.
Dnia 12 czerwca 1908 roku papież Pius X mianował prałata Nowowiejskiego biskupem płockim. Prastarą Diecezją Płocką kierował przez blisko 33 lata.
W swej działalności pasterskiej i społecznej wiele troski poświęcił rodzinie, wskazywał na niezbędny w wychowaniu młodych pokoleń wspólny trud wychowawczy rodziców, szkoły i Kościoła.
Nie opuścił Grodu Krzywoustego ani w latach pierwszej wojny światowej, ani w czasach najazdu bolszewickiego kiedy organizował pomoc charytatywną, umacniał postawy patriotyczne ludności.
Arcybiskup Nowowiejski dbał o wysoki poziom duchowieństwa diecezji, zreformował studia w Seminarium Duchownym w Płocku i rozbudował gmachy tej uczelni. Dokonał gruntownej restauracji Katedry Płockiej, z jego inicjatywy powstało w 1903 roku pierwsze w Królestwie Polskim kościelne muzeum diecezjalne.
Zasłynął jednocześnie bogatą twórczością historyczną i teologiczną. Jest autorem monumentalnej „Monografii historycznej Płocka”, która do dziś stanowi źródło cennych wiadomości o Płocku i regionie.
Z okazji 50- lecia kapłaństwa w 1931 roku otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta a Rada Miejska w Płocku nadała mu honorowe obywatelstwo.
Aresztowany 28 lutego 1940 roku przez gestapo przebywał przez rok w Słupnie skąd w 1941 roku został przewieziony do podziemi ratusza płockiego, a następnie do obozu w Działdowie. Arcybiskup zmarł 28 maja 1941 roku wskutek tortur, głodu i wyczerpania fizycznego.
Zachowane z okresu pobytu w obozie świadectwa potwierdzają jego patriotyzm i heroizm wiary. W ten sposób stał się trzecim w dziejach Polski, po św. Wojciechu i św. Stanisławie Męczennikiem. Mimo poszukiwań do dziś nie znamy miejsca jego pochówku.
Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Płocku jedna z ulic miasta została nazwana imieniem Arcybiskupa Nowowiejskiego, a przed kościołem pw. św. Jana Chrzciciela stanął pomnik.
Niech ta uchwała przypomina o dokonaniach i wielkości tego wspaniałego człowieka, kapłana, płocczanina, będzie wyrazem czci  i naszym zobowiązaniem do kontynuowania jego świadectwa.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 14:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 573
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji