UCHWAŁA NR 484/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Granicznej

UCHWAŁA NR 484/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Granicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  z 2011r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951),  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje: 
§ 1 
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 35755 m2  (powierzchnia użytkowa 33641 m2), oznaczonych numerami ewidencyjnymi  działek: nr 45 o pow. 7718 m2, nr 46 o pow. 10754 m2, nr 47 o pow. 8425 m2 i nr 48 o pow. 8858 m2  położonych w Płocku przy ul. Granicznej [obr.10 ] dla Pana Bogdana Wardy z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 584
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji