projekty uchwał
Sesja XXI - 27-03-2012


OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja   z   realizacji   Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2009 – 2011
     w roku 2011.
4/ Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2010 i 2011 rok.
5/ Analiza funkcjonowania Centrum Widowiskowo – Sportowego Orlen Arena w roku 2011.
6/ Założenia do polityki mieszkaniowej miasta Płocka oraz aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym 
    zasobem gminy w latach 2009-2014.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
4. ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii dróg publicznych  gminnych,
5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku,
6. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2011 rok,
7. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego,  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.,
8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: „Mazowsze Płockie – Społecznie Odpowiedzialne” planowanego do realizacji w ramach projektu „Innowacje – Przedsiębiorczość – Rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Projekty innowacyjne,
9. zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny,
11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2012”,
12. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
13. zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,
14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku na czas nieoznaczony,
15. ustalenia nazwy ulicy,
16. zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle,
17. ustalenia skrótów nazw ulic,
18. ustalenia nazw ulic,
19. uchwalenia Statutu Miasta Płocka,
20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu pułkownikowi  Antoniemu Jelcowi,
21. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu,
22. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Lechowi Mossakowskiemu,
23. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.
                           
                      
                         Przewodniczący
                       Rady Miasta Płocka
                                    /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 20 marca 2012, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 652
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji