Uchwała Nr 757/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Statutu Miasta Płocka.

Uchwała Nr 757/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Statutu  Miasta Płocka.


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycz- nia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 107, poz. 2319 oraz z 2004 r. Nr 261, poz. 7118 i Nr 303, poz. 8572) wprowadza się zmiany:

1. W § 18 w ust. 2 (po ostatnim zdaniu) dodaje się zdanie w brzmieniu:
     „  Przedstawiciel Komitetu obywatelskiego, o którym mowa w § 21a zabiera głos za zgodą
        Prowadzącego obrady.”

2. po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
    „ § 20a.1. W celu uczczenia ważnych dla Miasta spraw Przewodniczący Rady może zwołać
                      uroczystą sesję Rady.
                 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Rada może nie podejmować uchwał oraz można nie
                     stosować  postanowień § 18 ust. 1 oraz  § 20.” 

3. § 21 otrzymuje brzmienie:
     „1. W głosowaniu biorą udział radni.
       2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
                     1/ Prezydentowi,
                     2/ Komisji,
                     3/ radnemu,
                     4/ mieszkańcom Miasta (projekt obywatelski) w liczbie 3.000 osób,
którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady, z zastrzeżeniem  postanowień § 21a.
       3. Projekty uchwał winny być zaopiniowane przez radcę prawnego (adwokata) świadczącego
           obsługę prawną na rzecz Urzędu Miasta Płocka lub jednostki organizacyjnej Miasta oraz
           Komisję Rady, której zakresu działania dotyczy projekt uchwały – z zastrzeżeniem
           postanowień ust.4.
        4.Wyjątek mogą stanowić projekty uchwał   zgłaszane podczas obrad sesji pod warunkiem,
           że projekt będzie zaopiniowany przez radcę prawnego (adwokata) i radni biorący udział w
           danej sesji zadecydują przez głosowanie o odstąpieniu od wymogu uzyskania opinii
           Komisji.
        5. Komisje Rady, które opiniowały uchwałę kontrolują jej realizację.
        6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co
            najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
        7. Wyniki głosowania ogłasza Prowadzący obrady bezzwłocznie.”

4. po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

    „§ 21a. W przypadku podjęcia inicjatywy obywatelskiej  stosuje się zasady:
                1/ Inicjator zawiązuje Komitet obywatelski do prac nad projektem uchwały;
                2/ Komitet obywatelski:
                    a/ opracowuje projekt uchwały,
                    b/ zbiera podpisy osób popierających inicjatywę na listach zawierających imię i
                         nazwisko, adres zamieszkania, numer i rodzaj dowodu tożsamości oraz numer
                         PESEL i czytelny podpisy tych osób,
c/ składa do Przewodniczącego Rady projekt uchwały wraz z listą osób go       popierających i Wnioskiem  Komitetu obywatelskiego o podjęcie procedury uchwalenia uchwały,       
                     d/ Wniosek o podjęcie procedury uchwałodawczej winien także zawierać:
wyjaśnienie potrzeby oraz celu podjęcia uchwały,
 przedstawienia aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, która ma być unormowana uchwałą,
wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
wskazanie adresu do korespondencji,
podpisy czytelne członków Komitetu obywatelskiego.
                   3. Projekt uchwały może być wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady
                       przez Przewodniczącego Rady po spełnieniu wymogów formalnych (określonych w
                       ust. 1 i 2) i uzyskaniu opinii Komisji Rady oraz Prezydenta. Opinia
                       Prezydenta winna także zawierać opinię prawną.
                   4. W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych  Przewodniczący Rady wzywa
                       Komitet obywatelski do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania
                       wezwania pod rygorem pozostawienia sprawy bez nadawania mu dalszego biegu.
                   5. Przewodniczący Rady może skierować do Prezydenta wniosek o dokonanie spraw –
                       dzenia danych osób popierających projekt uchwały. Wniosek winien być załatwio –
                        ny niezwłocznie nie dłużej jednak niż w 14 dni od daty jego otrzymania.
                  6. W przypadku podjęcia inicjatywy obywatelskiej nie stosuje się postanowień § 21
                       ust. 4.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie


Dnia 10 czerwca 2005 roku została zorganizowana  uroczysta sesja Rady Miasta. Była to sesja poświęcona 15-ej rocznicy zaistnienia w  Polsce idei samorządu terytorialnego i powstania gmin działających jako nowe osoby prawne nie zależne od władz centralnych Rzeczypospolitej Polski.
Organizując tą sesję Wiceprzewodniczący Rady napotkał na problemy formalno-prawne w ustaleniu porządku obrad sesji. Dotychczasowy Statut Miasta nie przewiduje bowiem takich sytuacji. Stąd, korzystając z możliwości odpowiedniego uregulowania tego problemu w Statucie, przedkłada się Wysokiej Radzie określone zmiany zawarte w dodanym § 20a.

Natomiast pozostałe zmiany zostały podyktowane wnioskiem  Pana Jakuba-Michała Szczepańskiego w zakresie umożliwienia mieszkańcom Miasta Płocka zgłaszania inicjatywy uchwalenia przez Wysoką Radę uchwały jako projektu obywatelskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 212
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji