Załącznik do Uchwały Nr 760/LIII/10
STATUT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ........
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Płockiego
z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

 

 


STATUT
ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

 

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.Powołując postanowienia ustawy o samorządzie gminnym tworzy się Związek Gmin który nosi nazwę  „Związek Gmin Regionu Płockiego” zwany dalej Związkiem.
2.Uczestnikami Związku są komunalne osoby prawne:
gmina Bielsk
gmina Brudzeń Duży
gmina Bulkowo
gmina Bodzanów
gmina Czerwińsk
gmina Drobin
gmina Gąbin
gmina Łąck
gmina Mała Wieś
gmina Nowy Duninów
gmina Płock
gmina Radzanowo
gmina Słupno
gmina Stara Biała
gmina Staroźreby
gmina Wyszogród
3. Uczestnicy Związku stają się jego członkami z dniem ogłoszenia statutu.
4. Siedzibą Związku jest miasto Płock.

§ 2
1.Związek Gmin Regionu Płockiego działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2.Związek posiada osobowość prawną.
3.Czas trwania Związku jest nieograniczony.
4.Związek może używać własnych pieczęci i znaków organizacyjnych /logo/.

Rozdział II
Zadania Związku

§3
Zadania Związku to:
1.Prowadzenie działań w zakresie budowy i koordynacji wspólnego systemu gromadzenia, odbioru, odzysku, unieszkodliwienia odpadów komunalnych poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w tym: opakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych i innych pozostających w strumieniu odpadów komunalnych w tym podejmowanie działań dla pozyskiwania funduszy dla procesu prowadzenia tych działań oraz dla realizacji inwestycji z tego obszaru tematycznego.
2.Samodzielne lub w partnerstwie pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowisk, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji.
3.Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
4.Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie opieki nad zwierzętami.
5.Przygotowanie działań i prowadzenie programów w zakresie transportu lokalnego.
6.Prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu,
7.Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w tym podnoszących jakość funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej.
8.Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców gmin – członków Związku.
9.Prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Związku.
10.Promocja gospodarcza Związku Gmin oraz Gmin Członków Związku.
11.Uczestniczenie w lokalnych i regionalnych, krajowych i ponad krajowych programach z zakresu przedsięwzięć będących przedmiotem działania Związku.
12.Organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych.
13.Inicjowanie zmian legislacyjnych z zakresu przepisów o samorządzie terytorialnym oraz opiniowanie projektów aktów legislacyjnych o samorządzie terytorialnym i związkach międzygminnych.
14.Wspólne występowanie Związku Gmin w imieniu Gmin Członków Związku wobec organizacji rządowych, samorządowych, instytucji, organów i organizacji.
15.Promowanie, organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w partnerstwach lokalnych.

Rozdział III

Organy Związku i tryb ich działania

§ 4

1.Gminy – Członkowie Związku uczestniczą w posiedzeniach Zgromadzenia i pracach powołanych władz Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
2.Członkowie Związku mają prawo do:
a)zgłaszania wniosków, projektów uchwał
b)uczestniczenia i decydowania o kierunkach działania Związku
c)udziału w pracach władz Związku
d)biernego i czynnego prawa wyborczego
e)korzystania z pomocy Związku.
3.Do obowiązków członków Związku należy:
a)przestrzeganie postanowień Statutu
b)uczestnictwo w pracach Związku i realizacji zadań i kierunków przyjętych przez uchwały Zarządu
c)udział w pracach organów statutowych Związku
d)opłacanie składek członkowskich.

§ 5
1.Członkowie Związku korzystają z urządzeń, majątku i usług Związku proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.
2.Członkowie Związku uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wysokości płaconych składek, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
3.Członkowie Związku ponoszą koszty działalności poprzez opłacanie rocznej składki, której wysokość zostanie ustalona uchwałą Zgromadzenia stosownie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład Związku.
Poza składką członkowską Członkowie Związku ponoszą koszty działalności Związku poprzez składki celowe lub składki na realizację poszczególnych programów, których wysokość będzie ustalana każdorazowo uchwałą Zgromadzenia.
4.Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku, a Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania gmin.
5.Pokrywanie strat ponoszonych przez Związek będzie odbywało się w stosunku proporcjonalnym do udziału w świadczeniach członkowskich.
6.Korzystanie z majątku Związku poprzez jego członków odbywa się z zastosowaniem zasady proporcjonalności w przyczynieniu się członka Związku do powstania określonego składnika majątkowego Związku.

§ 6
Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem.
2. Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.

§ 7
1.Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2.W zakresie zadań zleconych Związkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące ustawowo Radzie Gminy.

§ 8
1.W skład Zgromadzenia wchodzą prezydent, burmistrz, wójt gmin uczestniczących w Związku.
2.Na podstawie zgody zawartej w uchwale Rady Gminy, gmina może być reprezentowana w Związku przez innego członka organu gminy.
3.Każdej z gmin uczestniczących w Związku przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.

 

 

§ 9
Do zadań Zgromadzenia należy:
1.ustalanie wysokości składek członkowskich.
2.uchwalanie rocznego budżetu Związku.
3.zatwierdzanie kierunków działania Związku.
4.podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego Zarządu.
5.inicjowanie zmian i uchwalanie Statutu Związku.
6.wybór i odwołanie Zarządu, jego Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Zarządu i Komisji.
7.rozpatrywanie spraw Zarządu, sprawozdań z wykonania budżetu i udzielanie mu z tego tytułu absolutorium.
8.określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe.
9.podejmowania uchwał w sprawie zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielenia gwarancji lub poręczeń.
10.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
11.powoływanie i odwoływanie głównego księgowego Związku.
12.stanowienie przepisów Związku na podstawie upoważnień ustawowych.
13.podejmowanie uchwał w sprawie powoływania komisji problemowych.
14.zatwierdzanie znaków organizacyjnych /logo/ Związku.
15.uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku.
16.podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do Stowarzyszeń i Organizacji na szczeblu krajowym i ponad krajowym.
17.podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia na członka Związku, wykreślenia członka Związku oraz likwidacji Związku.
18.podejmowanie uchwał dotyczących sposobu realizacji zadań statutowych Związku i źródeł finansowania działań oraz zadań statutowych Związku.

§ 10
1.Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej  liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym chyba, że statut lub przepisy prawne stanowią inaczej.
2.Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.
3.Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.
4.Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 11
1.Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Przewodniczący powiadamiając pisemnie członków nie później niż siedem dni przed dniem Zgromadzenia.
3.Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne.
4.Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Związku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad, w tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2.
5.Obradom przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.
6.Wiceprzewodniczący Zgromadzenia podczas nieobecności Przewodniczącego wykonuje wszelkie jego kompetencje wynikające ze statutu.
7.Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Związku.
8.Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.
9.Do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

§ 12
1.Organem wykonawczym Związku jest Zarząd powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie na okres kadencji Rad Gmin.
2.W skład Zarządu wchodzi pięć osób w tym Przewodniczący i jeden lub dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu.
3.Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia. Członek Zarządu wybrany spoza grona członków Zgromadzenia  nie może piastować funkcji Przewodniczącego Zarządu.
4.Zarządem kieruje jego Przewodniczący.
5.Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
6.Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczących Zarządu oraz poszczególnych członków Zarządu  na wniosek Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
7.Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym większością głosów statutowego składu Zgromadzenia na pisemny wniosek ½ składu Zgromadzenia. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.
8.Zgromadzenie może odwołać  Zarząd Związku przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, jedynie w następujących wypadkach:
a) nie udzielenia absolutorium, które jest jednoznaczne  ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu
b)  na pisemny wniosek co najmniej 1/2  ustawowego składu Zgromadzenia.
9.Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Zarządu na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu lub na skutek złożenia rezygnacji z piastowanej funkcji przez  członka Zarządu.
10.W razie odwołania poszczególnych członków Zarządu lub rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu uzupełnia skład Zarządu na tym samym lub najbliższym posiedzeniu.
11.Po upływie kadencji Zgromadzenia Związku, Zarząd działa do dnia ukonstytuowania się nowego Zarządu.


§ 13
Do zadań Zarządu należy:
1.przygotowanie projektu budżetu.
2.realizowanie budżetu Związku i przedłożenie Zgromadzeniu sprawozdania z jego wykonania.
3.wykonywanie uchwał Zgromadzenia.
4.ustalanie kierunków działania Związku.
5.bieżące kierowanie działalnością Związku.
6.zawieranie umów i porozumień.
7.gospodarowanie mieniem Związku.
8.proponowanie struktury organizacyjnej Biura Związku.
9.przyjęcie Regulaminu Pracy Biura Związku.
10. przyjęcie Regulaminu kontroli wewnętrznej i zasad obiegu dokumentów.
11.przyjęcie Zasad wynagradzania pracowników Biura Związku.

§ 14
1.Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2.Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu. O ile dla danego oświadczenia woli nie zostały wskazane osoby upoważnione do jego złożenia, jedną z dwóch osób składających oświadczenie winien być Przewodniczący Zarządu.
3.Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku.

§ 15
Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
1.reprezentowanie Związku na zewnątrz.
2.wykonanie obowiązków kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura.
3.zwoływanie posiedzeń Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd.
4.wykonywanie budżetu Związku w zakresie ustalonym przez Zarząd.
5.składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniu Zarządu.

§ 16
1.Na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Przewodniczącemu Zarządu i członkom Zgromadzenia przysługą diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
2.Członek Zarządu wybrany spoza Zgromadzenia może pełnić swoje obowiązki w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. Czynności związane z nawiązywaniem stosunku pracy tegoż członka Zarządu wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

 

 

§ 17
1.Zgromadzenie wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną.
2.Komisja składa się z trzech członków i wybiera Przewodniczącego.
3.Zadaniem Komisji jest kontrola wykonania budżetu Związku.
4.Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
5.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Zarządu  i pozostali członkowie Zarządu.

§ 18
1.Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku, na czele którego stoi Dyrektor Biura.
2.Biuro Związku jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu.
3.Szczegółowy zakres pracy Biura Związku określa Regulamin Organizacyjny Biura.
4.Dyrektor Biura jest bezpośrednim przełożonym pracowników w nim zatrudnionych.

Rozdział IV
Majątek i Gospodarka Związku

§ 19
1.Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2.Związek Gmin prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Związek posiada własny budżet.
4.Dochodami budżetu są:
a)składki członkowskie
b)dochody z majątku Związku, jego urządzenia, przedsięwzięcia i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
c)dotacje celowe na realizację zadań Związku przyjętych przez gminy
d)spadki, zapisy i darowizny
e)inne dochody.

Rozdział V
Zmiany w składzie Związku i rozwiązanie Związku

§ 20
1.Przystąpienie gminy do Związku wymaga przyjęcia jego statutu przez Radę zainteresowanej gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu gminy oraz zgody Zgromadzenia Związku na przystąpienie gminy wyrażonej w formie uchwały  zgodnie z procedurą przewidzianą Ustawą.
2.Członkostwo gminy w Związku ustaje po przeprowadzeniu procedury wyrejestrowującej tj. podjęcia uchwały Zgromadzenia o wykreśleniu, z dniem ogłoszenia powyższej zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa.
3.Członkostwo gminy w Związku ustaje z powodu:
a)wystąpienia ze Związku na podstawie uchwały Rady Gminy, podjętej w trybie przewidzianym w ust. 1
b)w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej rok.
4.Wykreślenie nie zwalnia gminy z obowiązku płacenia zaległych składek.
5.Wystąpienie ze Związku może nastąpić po uprzednim rozliczeniu majątkowym stosownie do wysokości kosztów poniesionych na realizację zadań Związku, prowadzonych z korzyścią dla danej gminy.
6.Zmiany statutu wynikające ze zmiany liczby członków Związku dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
7.Gminie występującej ze Związku zwraca się proporcjonalnie do wkładu danej gminy tę część majątku Związku, która powstała przy uwzględnieniu jej wkładów na powstanie tego majątku.

§ 21
1.Pozbawienie członkostwa w Związku może nastąpić w następujących przypadkach:
a)   udowodnienia działania na szkodę Związku
b)   nie wykonywania zobowiązań statutowych na rzecz Związku.
2.Pozbawienie Członka Związku członkostwa może odbyć się na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku podjętej wartością 2/3 głosów ustawowego składu Członków Związku.
3.Od uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Związku, odwołanie rozpatrywane jest na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Związku, uchwała w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania dla swej skuteczności winna zostać podjęta większością 2/3 ustawowego składu Członków Związku.

§ 22
Uchwałę pozbawienia członkostwa w  Związku, Zgromadzenie podejmuje na wniosek Zarządu lub wniosek ½ przedstawicieli Zgromadzenia. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 23
1.Członkowi Związku  pozbawionemu członkostwa w Związku nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów i nakładów na rzecz Związku.
2.Jeżeli wystąpienie członka ze Związku powoduje poniesienie strat dla pozostałych członków Związku lub dla Związku, to podmiot występujący ma obowiązek pokrycia strat powstałych z tego tytułu. Powyższe odnosi się także do pozbawienia członkostwa w Związku.

§ 24
Rozwiązanie Związku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia, po podjęciu w tej sprawie zgodnych uchwał Rad Gmin wchodzących w skład Związku.

§ 25
W przypadku rozwiązania Związku majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli podlega podziałowi pomiędzy gminy będące członkami Związku w dniu rozwiązania Związku proporcjonalnie do wniesionych świadczeń.

§ 26
1.Przeprowadzenie likwidacji Związku należy do Zarządu, o ile Zgromadzenie nie wyznaczy likwidatora.
2.Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie Związku.
3.Zatwierdzony plan likwidacji Zarząd wywiesza w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 27
Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda, a w zakresie budżetu Związku Regionalna Izba Obrachunkowa. Zakres i sposób nadzoru określają stosowne przepisy.

§ 28
Zmiany Statutu mogą być dokonane w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 881
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji