Uchwała Nr 692/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała Nr 692/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203) oraz art. 133 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na wystawienie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia zwrotu kwoty 525.000,00 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), pochodzącej z umorzenia części pożyczki, udzielonej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w dniu 29 września 2000 roku – umowa pożyczki Nr 340/2000/Wn-7/0Z-sk/P.

2.Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. ”Oczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Grabówka”.

3.Weksel, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2.

4.Źródłem zabezpieczenia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową będą dochody własne budżetu miasta Płocka z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

W związku z Umową pożyczki Nr 340/2000/Wn-7/Oz-sk/P zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka” podjęto działania umożliwiające uzyskanie umorzenia części pożyczki w kwocie 525.000,00 zł.
W celu podpisania umowy umorzeniowej konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia dotyczącego przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części pożyczki na realizację przedsięwzięcia ekologicznego pn. „Oczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Grabówka”.
Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zabezpieczeniem umowy umorzeniowej będzie wystawiony przez miasto Płock weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową o wartości równej kwocie umorzenia.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 106
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji