UCHWAŁA Nr 819/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie.

UCHWAŁA  Nr 819/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675),  Rada Miasta Płocka postanawia:
 
§ 1
Wyrazić  zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 369/4 o pow. 18,00 m2, zlokalizowanego przy ul. Na Skarpie (działka nr 1071), Pani Tekli Dumańskiej, zamieszkałej w Płocku, ul. Na Skarpie 2 m 25, na czas nieokreślony, począwszy od 15.10.2010 r.

§ 2
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem garażu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 

 

 


UZASADNIENIE


 Pani Tekla Dumańska, zam. ul. Na Skarpie 2 m 25 w Płocku zwróciła się z wnioskiem o wynajęcie na dalszy okres garażu zlokalizowanego przy ul. Na Skarpie nr ewid. garażu 369/4 położonego na działce nr 1071.
 Przedmiotowy garaż wynajmowany jest przez Panią Teklę Dumańską od 2007 r.  na podstawie Zarządzenia Nr 1154/07 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 29.10.2007 r.  Umowa najmu obowiązuje do dnia 14.10.2010 r. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy najmu Pani Tekla Dumańska  zwróciła się o dalsze użytkowanie garażu.
 Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawczyni jest ona osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym.  Ze względu na aktualny stan zdrowia  i związane z nim częste wizyty u lekarzy specjalistów oraz zabiegi rehabilitacyjne wnioskodawczyni korzysta z samochodu. Położenie garażu, obok miejsca zamieszkania zainteresowanej pomaga w codziennym funkcjonowaniu związanym z przemieszczaniem się, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Wnioskodawczyni utrzymuje się z emerytury. Wniosek o dalszy najem garażu Pani Tekli Dumańskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Pani Dumańska przedstawiła dokumenty potwierdzające jej stan zdrowia oraz dokumenty stwierdzające , iż jest właścicielem samochodu o nr rej. WP 38473 marki Renault Clio. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zmienionym ustawą z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw  do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwała Rady Miasta jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 509
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji