U C H W A Ł A Nr 147/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

U C H W A Ł A  Nr 147/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku § 23 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) w związku z Uchwałą Nr 141/XI/03  Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka:


§ 1.


Na Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka wybrała Panią Elżbietę Popczuk.

§ 2.

Stwierdza się, że z dniem 05 marca 2003 roku wygasła funkcja Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełniona przez radnego Jacka Jasiona.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 06 sierpnia 2003, godzina 17:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 436
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji