UCHWAŁA NR 464/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Ford Escort nr rejestracyjny WP 31102 nr identyfikacyjny VIN WFOAXXGGAATB01297

UCHWAŁA NR 464/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy  – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Ford Escort nr rejestracyjny WP 31102 nr identyfikacyjny VIN   WFOAXXGGAATB01297

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458), art. 50a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.  Nr 108, poz. 908, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz.1400,  Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238  , z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1426, Nr 223, poz. 1462, w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 137 ), uchwala się co następuje :

§ 1

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy – Miasto  Płock -  z mocy ustawy -  pojazdu uznanego za porzucony , marki Ford Escort,  nr rejestracyjny WP 31102, nr identyfikacyjny VIN  WFOAXXGGAATB01297, w związku z nieustaleniem w terminie 6 miesięcy osoby uprawnionej do jego odbioru.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta na 2009 rok - dział 750, rozdział 75020  § 4300, zadanie 01/WSA.II/G.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. ) nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się , to jest pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane .
Zgodnie z treścią powołanego przepisu, pojazd nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została  ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.
W trakcie prowadzonego postępowania  ustalono, że właściciel pojazdu nie żyje, nie ustalono również  osoby uprawnionej do odbioru w/w pojazdu . 
Oddział Komunikacji dokonał zlecenia jednostkowej wyceny  pojazdu .
Z przedłożonego operatu wynika, że przedmiotowy pojazd został oszacowany przez rzeczoznawcę na kwotę 1.100 zł.,  zatem celowym będzie przekazanie w/w pojazdu do stacji demontażu .

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 406
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji