UCHWAŁA Nr 109/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr 109/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337),  art. 6 ust. 2, 4 i ust. 7 pkt 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 ) oraz art. 3 ust. 1  pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz   zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - frakcja mokra - w następujących wysokościach za pojemnik o pojemności :          
    1)      80 l        -    10,00 zł ,
    2)    110 l        -    12,00 zł ,
    3)    120 l        -    13,00 zł ,
    4)    240 l        -    18,50 zł ,
    5)    770 l        -    35,00 zł ,
    6)  1100 l        -    50,00 zł ,
    7)  oraz kontener 8500 l    -  385,00 zł .

2. Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - frakcja sucha - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustala się w wysokości 50% opłat określonych w ust.1 za pojemniki wyszczególnione w pkt 1-6.

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest to ich zbieranie w sposób i na zasadach określonych w uchwale Nr 1017/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 231, poz. 8554 /, zmieniona uchwałą Nr 83/VII/07 z dnia 27 marca 2007 r.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 , nie obejmują kosztów wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w wysokości 18,30 złotych za 1 m 3.
§ 3

Właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszą następujące opłaty:
1) za odbiór odpadów komunalnych  -  20,00 zł/miesiąc od jednej osoby
z gospodarstw domowych zamieszkującej  w nieruchomości,        
      2)  za odbiór odpadów komunalnych
od pozostałych wytwórców odpadów  - 109,00 zł/m3,
      3)  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych            -  18,30zł/m3.

§ 4

Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach, natomiast opłaty, o których mowa w § 3, mają charakter cen sztywnych w rozumieniu art. 537 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
Traci moc uchwała Nr  728/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez podmioty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE
 
    Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ).
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez               właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
      a)  odbierania odpadów komunalnych,
      b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2)  Rada Gminy określając stawki opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
      stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
      selektywny,
3) Gmina jest obowiązana zorganizować  odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnia-nie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosowane winny być górne stawki opłat określone uchwałą Rady. 
  Niniejsza uchwała uwzględnia w/w warunki, spełniając także następujące założenia:
1)  odpady komunalne na obszarze miasta Płocka winny być zbierane w sposób selektywny,
2) obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka     przewiduje:
a) zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w podziale na          frakcję suchą i frakcję mokrą ( § 6 Regulaminu ),
b) gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 770 l i 1100 l i kontenerach 8500 l oraz workach plastikowych  ( § 15 Regulaminu ).
Niniejsza uchwała określa górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych w w/w pojemnikach.
 Należy założyć, że obecna konstrukcja opłat za odpady komunalne zachęci mieszkańców do wydzielania odpadów suchych z masy odpadów zmieszanych. Około 50-60% w odpadach zmieszanych to odpady suche, które będą odbierane o 50% taniej niż odpady zmieszane i mokre. Po wydzieleniu odpadów suchych zmniejszy się też objętość odpadów mokrych .
 Opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych ( bez wyselekcjonowania frakcji suchej lub surowców wtórnych ) ustalono na poziomie o 35% wyższym w stosunku do dotychczas obowiązujących określonych w uchwale Rady Miasta Płocka Nr 728/XXXIII/00 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez podmioty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla pojemników od 240 litrów wzwyż , a dla pojemnika 110 litrowego o ca 84%. Wynika to z morfologii odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie m. Płocka oraz ilości odpadów suchych, które po selektywnej zbiórce mogą być skierowane na linie segregujące. Wzrost poziomu opłat wynika z sumarycznej inflacji od dnia ostatniej regulacji stawek, która wynosi około 25 % i dodatkowych kosztów związanych z oddzieleniem odpadów mokrych i suchych na liniach technologicznych w zakładzie utylizacji i zanieczyszczeniem odpadów możliwych do odzyskania oraz wyższymi kosztami związanymi z obsługa pojemników o mniejszej pojemności.                                           
 Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ustalono na dotychczasowym poziomie, tj. 18,30 zł za 1 m3 .                                        
  W przypadku, gdy właściciele nieruchomości  nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład gminny lub przedsiębiorcę, gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonanie zastępcze właściciele nieruchomości będą uiszczali opłaty sztywne w wysokości  określonej w § 3 niniejszej uchwały, przy czym wyliczenia stawek opłat dokonano w odniesieniu do jednej osoby (  § 3 pkt 1 ) lub 1 m3 (  §  3 pkt 2 ) przyjmując, że jeżeli nie zawarto umowy, to nie można ustalić pojemności pojemnika.
 Taki sposób wyliczenia uzasadnia § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, określający średnie wskaźniki ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia na jednego mieszkańca lub dla lokali handlowych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 301
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:04
  • Historia aktualizacji

  • 01 czerwca 2007, godzina 11:04 Aktualizacja danych