UCHWAŁA NR 117/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).


UCHWAŁA NR 117/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku 


w sprawie:   ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 11 w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) –  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Żłobek Miejski nr 3 w Płocku dotychczas działający w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) staje się z mocy prawa żłobkiem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
§ 2
Ustala się statut żłobka określonego w § 1 uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 3 w Płocku, zmieniona Uchwałą Nr 757/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 4 kwietnia 2011r.


Przewodnicząca
  Rady Miasta Płocka

 Elżbieta Gapińska

UZASADNIENIE

W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235) tj. 4 kwietnia 2011r. żłobki, dotychczas działające na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami), tracą status zakładów opieki zdrowotnej. Z mocy prawa stają się żłobkami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235). Pracownicy żłobków, dotychczas zatrudnieni w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, stają się z mocy prawa pracownikami żłobków w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235) i stosuje się do nich przepisy o pracownikach samorządowych (zgodnie z art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy). Żłobki zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych i otrzymują nowe funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną, na rzecz dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, przy czym opieka nad dzieckiem w żłobku może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.       
Żłobki utworzone przez gminy prowadzone są w formie gminnych jednostek budżetowych, tak jak dotychczas. W związku ze zmianą podstawy prawnej gminy zobowiązane są jednak do dostosowania aktów normujących organizację i funkcjonowanie żłobków do nowych przepisów, w tym dostosowania do nowych przepisów statutów, na podstawie których żłobki działają. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235) podmiot, który utworzył żłobek ustala statut żłobka określając w szczególności: nazwę i miejsce jego prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Płocka realizuje swoje kompetencje i ustala statut Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku z siedzibą przy ul. Płoskiego 3, dostosowany do przepisów nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 441
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji