UCHWAŁA NR 481/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie skargi Pana Eugeniusza Kozińskiego zam. w Nowym Boryszewie na Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 481/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie skargi Pana Eugeniusza Kozińskiego zam. w Nowym Boryszewie na  Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pana Eugeniusza Kozińskiego na Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2008 r. uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu  w dniu 19 stycznia 2009 r. dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Eugeniusza Kozińskiego zam. w Nowym Boryszewie na  Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 20 grudnia 2008 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 05.01.2009 r.) w której kwestionuje odpowiedź udzieloną w piśmie Prezydenta z dnia 17 grudnia 2008 r. (znak: WSO.I.ZO/S 0561/24-2/08, podtrzymującą stanowisko zawarte w piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. (znak: WSO.I.ZOS/S 0561/24/08).
Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami przedstawionymi w sprawie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 stycznia 2009 r. przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Płocku oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku i nie stwierdziła uchybień w zakresie działań podejmowanych przez te instytucje.
Ponadto Komisja dokonała przeglądu załączonych do skargi Pana Kozińskiego odpowiedzi udzielonych na jego skargę z dnia 5.11.2008 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka oraz Prezydenta Miasta Płocka i w świetle poczynionych przez Komisję ustaleń, działanie Prezydenta Miasta zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem.
Stąd też Komisja Rewizyjna uznała skargę z dnia 20 grudnia 2008 r. za nieuzasadnioną.
Szczegółowy materiał sprawy zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  19 stycznia 2009 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 09:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji