UCHWAŁA NR 211/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: E-logopedia – lepsza jakość życia dzieci w późniejszej edukacji szkolnej

UCHWAŁA NR 211/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: „E-logopedia – lepsza jakość życia dzieci w późniejszej edukacji szkolnej” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: „E-logopedia – lepsza jakość życia dzieci w późniejszej edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy realizacji projektu.
2.List intencyjny zostanie podpisany pomiędzy Liderem Projektu – KONSALTECH Spółka Cywilna, a Partnerem – Gminą – Miasto Płock.
3.Partner Projektu w przypadku podpisania umowy partnerskiej zobowiązuje się zabezpieczyć wkład własny niefinansowy na realizację projektu w wysokości 1,5% wartości projektu.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska

Uzasadnienie


Projekt „E-logopedia – lepsza jakość życia dzieci w późniejszej edukacji szkolnej” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe.
Celem głównym projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzmocnienie atrakcyjności i poszerzenia oferty edukacyjnej 22 przedszkoli na terenie Miasta Płocka. Realizacja projektu ma na celu systemowe rozwiązanie problemów dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy. Efektem jego realizacji będzie lepsze przygotowanie dzieci przedszkolnych do nauki w szkole oraz zwiększenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz w dalszych etapach edukacji.
Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnej formy edukacji poprzez nauczanie na odległość (e-learning) jako efektywnego narzędzia wspomagającego klasyczną terapię logopedyczną w przedszkolach.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 653
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 02 września 2011, godzina 11:59
  • Historia aktualizacji

  • 02 września 2011, godzina 11:59 Aktualizacja danych