UCHWAŁA NR 811/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.

UCHWAŁA NR 811/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1457) –  uchwala się co następuje: 

 

§ 1.

W statucie Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 117/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2011r. nr 83, poz. 2662), § 15 otrzymuje brzmienie:

„Obsługę Żłobka, w tym obsługę finansowo-księgową, wykonuje Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku w zakresie określonym swoim statutem.”. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 636
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji