UCHWAŁA Nr 345/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013”.

UCHWAŁA Nr 345/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz.593 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r.: Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r.: Nr 179, poz. 1487, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366, Nr 180, poz. 1493; Dz. U. z 2006 r.: Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; Dz. U. z 2007 r.: Nr 35, poz. 219; Nr 36, poz. 226; Nr 48, poz. 320; Nr 120, poz. 818)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się do realizacji „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008-2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE
Instytucja Pośrednicząca POKL, której rolę dla komponentu regionalnego pełni Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonała podziału środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podziału środków dokonano na podstawie algorytmu, zaproponowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie „Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych  Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach POKL 2007-2013” w oparciu o dane przygotowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007. Zgodnie z przedmiotową metodologią, w 2008 roku dla MOPS w Płocku przewidziano środki finansowe na realizację projektów systemowych przez ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie w ramach Priorytetu  VII – Promocja integracji społecznej.
Jednym z narzędzi jakie mogą zostać zastosowane w projektach ops i pcpr podczas realizacji projektów systemowych jest Program Aktywności Lokalnej, który zgodnie z Zasadami przygotowania i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 jest niezbędnym dokumentem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 i powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Poddziałania 7.1.2 POKL – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.
Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w partnerstwie. W ramach programu przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.
Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest praca z grupami znajdującymi się w niekorzystnym położeniu (wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi tym zjawiskiem) oraz ich otoczenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 085
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji