UCHWAŁA NR 656/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie:przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Sierpecka w Płocku i przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny w Płocku

UCHWAŁA NR 656/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie:przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego  „Bielska-Sierpecka”  w  Płocku  i  przystąpienia  do  sporządzenia
Miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Cmentarz Komunalny” w
Płocku
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z 2013 roku poz. 21 i 405) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami: Dz. U z 2013 roku poz. 645) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2013 rok Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Sierpecka” w Płocku w granicach:
od zachodu: wschodnia linia brzegowa rzeki Brzeźnicy,
od północy: północna granica administracyjna miasta Płocka,
od wschodu: wschodnia granica administracyjna miasta Płocka i zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1/4, 
od południa: północna granica terenów cmentarza komunalnego i południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 215/31,
zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny” w Płocku w granicach:
od zachodu: zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1/4 ,
od północy: północna granica terenów cmentarza komunalnego,
od wschodu: wschodnia granica administracyjna miasta Płocka,
od południa: południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 6, 4/6 i 4/5,
zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 646/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bielskiej i Sierpeckiej w Płocku.

§ 4
Źródło finansowania - Budżet Miasta Płocka na 2013 rok, Dział 710, Rozdział 71004, §4300, §4170, §4110, §4120 Zadanie 01/WRM.II/G – Opracowania planistyczne oraz w latach następnych zgodnie z częścią 1c załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013-2050 z późniejszymi zmianami.
§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 25 września 2013, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 305
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji