U C H W A Ł A Nr 66/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 66/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka jak niżej:

1. Sławomir Goszkowski
2. Tomasz Korga
3. Jacek Jasion
4. Anna Kossakowska
5. Bożena Musiał
6. Piotr Nowicki
7. Andrzej Nowakowski
8. Elżbieta Popczuk
9. Andrzej Rokicki
10. Małgorzata Rybicka
11. Zenon Sylwester Wiśniewski


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 616
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji