Uchwała Nr 282/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Padlewskiego 6 oznaczonej jako działki nr 620/13 i 624 o ogólnej powierzchni 442 m2 oraz akceptacji ceny zakupu.

Uchwała Nr 282/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września  2003 roku

 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku  przy ul. Padlewskiego 6 oznaczonej jako działki nr 620/13 i 624 o ogólnej powierzchni 442 m2 oraz akceptacji ceny zakupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§1


Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Płock udziału stanowiącego 3/8 części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku  przy ul. Padlewskiego 6 oznaczonej jako działki nr 620/13 i 624 o ogólnej powierzchni 442 m2, której właścicielem jest Gmina Płock – 5/8 części i osoba fizyczna – 3/8 części, za cenę 130 000,- zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

§2

Źródło finansowania : Budżet Miasta Płocka –Budżet Miasta Płocka 2003 r. – Dział 700 Rozdz. 70005 § 6050 – Nr zadania : 41/WUGI/I/G.

§3

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§4

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                                                                                                   Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


U Z A S A D N I E N I E

 Właścicielka udziału wynoszącego 3/8 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Padlewskiego ozn. nr ewid. jako działki 620/13 i 624 o łącznej pow. 442 m2 zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Płocka o wykup przez Gminę Płock jej  udziału w/w  nieruchomości.
Na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego wartość 3/8 części w/w nieruchomości wynosi: 122 400,00 zł tj.
(442 m2 x 3/8 = 165,75 m2,122 400zł : 165,75 m2 = 738,46zł/1m2 gruntu z budynkiem czynszowym).
Jednak właścicielka 3/8 części w/w nieruchomości wyraziła zgodę na kwotę 130 000,- zł  i  przedstawiła decyzję w sprawie wymiaru podatku od spadku z Urzędu Skarbowego, z której wynika, że urząd przyjął wartość w/w udziału w wysokości :
162 640,00 zł tj. (547m2 x 3/8 = 205,125 m2, 162 640zł : 205,125 = 793 zł/1m2 gruntu z budynkiem czynszowym), przy czym powierzchnię całej nieruchomości zabudowanej przyjął jako 547 m2 , a nie 442 m2.
 Natomiast przyjmując kwotę: 130 000,- zł to (130 000,- : 165,75 m2 )= 784,31 zł/1m2 gruntu z budynkiem czynszowym. Gdyby przyjąć cenę 1m2 taką jaką naliczył Urząd Skarbowy tj. 793 zł x 165,75 m2 (3/8 udziału z 442 m2) = 131 440,- zł
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek nr 624 o pow. 414 m2 i 620/16 o pow. 28 m2. Na działce nr 624 znajduje się murowany budynek trzykondygnacyjny , podpiwniczony,  mieszkalny, obecnie zasiedlony lokatorami.
          Właścicielami przedmiotowej nieruchomości zabudowanej jest : Gmina Płock – udział 5/8 części własności i Teresa Hanusz – udział 3/8 części własności.
Nabycie przez Gminę Płock udziału 3/8 części pozwoli uregulować stan prawny nieruchomości i w całości zagospodarować.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 529
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji