UCHWAŁA NR 596/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 596/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez:
1. Gminę - Miasto Płock – Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku:
  1) w zakresie zakupu usług pocztowych:
            a) w 2009 roku – 1.500,00 (tysiąc pięćset) złotych,
  b) w 2010 roku –  5.000,00 (pięć tysięcy) złotych,
  c) w 2011 roku –  5.000,00 (pięć tysięcy) złotych,
  d) w 2012 roku –  5.000,00 (pięć tysięcy) złotych
  e) w 2013 roku –  3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych,
2) w zakresie zakupu oleju opałowego :
       a) w 2010 roku – 380.000,00 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
       b) w 2011 roku – 380.000,00 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
3) w zakresie zakupu usług ochrony obiektu:
      a) w 2010 roku – 332.880,00 (trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset
           osiemdziesiąt) złotych,
      b) w 2011 roku – 332.880,00 (trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset
                osiemdziesiąt) złotych;

2. Gminę - Miasto Płock – Gimnazjum Nr 5 w zakresie zakupu usług telefonii komórkowej:
      a) w 2010 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,
      b) w 2011 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,
      c) w 2012 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,
      d) w 2013 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych;

3.Gminę - Miasto Płock – Gimnazjum Nr 3:
1) w zakresie usług wywozu odpadów komunalnych:
     a) w 2010 roku – 3.000,00 zł (trzy tysiące) złotych,
     b) w 2011 roku – 3.000,00 zł (trzy tysiące) złotych,
2) w zakresie usług dostępu do Internetu:
     a) w 2010 roku – 3.000,00 zł (trzy tysiące) złotych,
     b) w 2011 roku – 3.000,00 zł (trzy tysiące) złotych,
3) w zakresie usług telewizji satelitarnej:
     a) w 2010 roku – 900,00 zł (dziewięćset) złotych,
     b) w 2011 roku – 900,00 zł (dziewięćset) złotych.
§ 2
Źródło finansowania: plany finansowe  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 5 określone w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009 - 2013.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE


 W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Ogród Zoologiczny umów w zakresie zakupu usług pocztowych, zakupu oleju opałowego, zakupu usług ochrony obiektu, Gimnazjium Nr 3 umów w zakresie usług wywozu odpadów komunalnych, usług dostępu do Internetu, usług telewizji salitarnej oraz Gimnazjum nr 5 umowy w zakresie zakupu usług telefonii komórkowej na okres przekraczający rok budżetowy,  konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz wysokość koniecznych do zaangażowania środków. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: 1.500,00 zł. - w 2009 roku,  727.280,00 zł. - w 2010 roku, 727.280,00 zł. – w 2011 roku, 7.500,00zł. - w 2012 roku, oraz 6.000,00 zł. – w 2013 roku. Źródłem finansowania ww. zadań  są bieżące plany finansowe  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum nr 5, natomiast źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w latach 2010 - 2013 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 506
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji