Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470/XXIV/04
Zasady udzielania dotacji w roku 2004 szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 470/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

Zasady udzielania dotacji w roku 2004 szkołom publicznym
prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

§ 1


Miasto Płock jest zobowiązane do udzielania dotacji publicznym szkołom wymienionym w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zlokalizowanym w jego granicach z wyjątkiem szkół artystycznych.

§ 2


1 . Dotacja udzielana szkołom publicznym przeznaczona jest na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.
2 . Dotacja udzielana jest w okresach miesięcznych.
3 . Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 100% wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto Płock.
4.  Wysokość miesięcznej dotacji, o której mowa w ust. 2 jest równa sumie iloczynów kwot miesięcznych dotacji na jednego ucznia podanych w ust. 5 pkt. 1- 4  przez odpowiadające im liczby uczniów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który udzielana jest dotacja z zastrzeżeniem ust. 6.
5 . Za podstawę ustalenia wysokości miesięcznej dotacji na jednego ucznia, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się iloraz kwoty rocznych wydatków bieżących w roku 2004 przypadających na jednego ucznia w odpowiednich typach szkół prowadzonych przez miasto Płock zgodnie z uchwalonym budżetem miasta na rok 2004 przez liczbę 12 dla szkół dotowanych od 1 września 2004 albo przez liczbę 13 dla szkół dotowanych w ciągu całego roku 2004:
1)dla publicznych szkół podstawowych kwotę – 272,65 zł;
2)dla publicznych liceów ogólnokształcących kwotę – 304,61 zł;
3)dla publicznych szkół zawodowych kwotę – 282,69 zł;
4)dla publicznych szkół dla dorosłych – 197,88 zł.
6. Wysokość miesięcznej dotacji w marcu  stanowi dwukrotność kwoty określonej w  ust.4.

§ 3


1 . Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej publiczną szkołę  złożony w Zarządzie Jednostek Oświatowych nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy uzyskania dotacji zawierający:
1)numer i datę zezwolenia udzielonego w trybie art. 58 ustawy o systemie oświaty lub decyzji stwierdzającej, że szkoła została uznana za szkołę publiczną na podstawie art. 110 ustawy o systemie oświaty;
2)informację o planowanej liczbie uczniów publicznej szkoły;
3)zobowiązanie do informowania Zarządu Jednostek Oświatowych o zmianach zachodzących w liczbie uczniów lub innych zmianach istotnych dla organu dotującego;
4)informację, że szkoła nie pobiera opłat (czesnego) za działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą w zakresie co najmniej minimum programowego  przedmiotów obowiązkowych w szkole;
5)numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2.  Szkoły, które w terminie składania wniosku są już dotowane przez miasto Płock mają obowiązek złożenia wniosku zawierającego jedynie informację, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, o ile wszystkie pozostałe dokumenty określone w ust.1 pkt. 1 i  3 - 5 zostały już złożone w poprzednich latach i zachowały aktualność.
3 . Rozpoczęcie udzielania dotacji winno być poprzedzone sprawdzeniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych informacji podanych we wniosku.
4 . Zarząd Jednostek Oświatowych  przekazuje dotacje z góry najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca za bieżący miesiąc. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest ustawowo wolny od pracy dotacja może być przekazana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.

§ 4


Dotację cofa się w przypadku nałożenia przez szkołę na rodziców lub opiekunów obowiązku uiszczania opłat (czesnego) za działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą w zakresie ramowych planów nauczania w szkole.
§ 5
1 . Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w §  3 sporządza i przekazuje do Zarządu Jednostek Oświatowych nie później niż w dniu poprzedzającym dzień określony w  § 3, ust. 4 rozliczenie otrzymanych dotacji, zawierające również informację o liczbie uczniów lub dzieci w ostatnim minionym miesiącu.
2 . W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotowanie zostaje wstrzymane do czasu dokonania rozliczenia.
3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę publiczną zobowiązana jest do przekazania do Zarządu Jednostek Oświatowych kopii sprawozdania GUS o liczbie uczniów (symbol – S 02 do S 07) niezwłocznie po jego złożeniu w GUS.
4. Zarząd Jednostek Oświatowych ma prawo kontroli rzetelności informacji mających wpływ na wysokość  udzielanej dotacji.

§ 6


W przypadku stwierdzenia przekroczenia wielkości dotacji w związku z nierzetelnością udzielania informacji, o których mowa w § 5 ust. 1 lub w przypadku pobierania czesnego, o którym mowa w § 4 miastu Płock przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaconych dotacji.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 381
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji