UCHWAŁA Nr 484/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie realizacji zadania budowy mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w latach 2004 – 2005.

UCHWAŁA Nr 484/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie realizacji zadania budowy mieszkań czynszowych we  współpracy Gminy Płock i Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w latach  2004 – 2005.

 Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 16, poz. 167, Nr 4, poz. 27, z 2002 r. Nr 154, poz. 1800, z 2003 r. Nr 216, poz. 1824, Nr 240, poz. 2058, Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4, 6, 9 lit. a, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U.Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568) Rada Miasta uchwala co następuje:


§ 1.

1.Rozpocząć we współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zadanie wybudowania mieszkań czynszowych w latach 2004 – 2005.
2.Mieszkania zasiedlane będą przez osoby wskazane przez Gminę Płock.


§ 2.


Na pokrycie kosztów udziału Gminy Płock w realizacji zadania przeznaczyć w roku budżetowym 2004 następujące środki finansowe:
kwota 1.000.000.00 zł zabezpieczona w budżecie miasta: Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, Zadanie 56/WGM II/G
kwota 442.800,00 zł na infrastrukturę i dokumentację techniczną,
kwota 557.200,00 zł na dofinansowanie do budowy mieszkań.


§ 3.


Zabezpieczyć w budżecie Miasta Płocka na 2005 rok środki finansowe w wysokości 275.000,00 zł na dofinansowania do budowy mieszkań.

§ 4.

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. przewidzianego prawem porozumienia w tej sprawie.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 205
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji