Uchwała Nr 782/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: likwidacji Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku

Uchwała Nr 782/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: likwidacji Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, Dz.U z 2002 r .Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984,  Dz.U  Nr. 214 poz.1806, Dz.U Nr 80. poz.717, Dz.U Nr. 162. poz.1568, Dz.U. Nr 153, poz.1271,  Dz. U. Nr. 102 poz.1055, Dz.U. Nr.116. poz.1203, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r Nr 80, poz.717, Dz.U Nr 162, poz.1568) w związku z art 18 ust.3 pkt.2 oraz ust.4 ustawy z dnia 26 lisopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Z 2003 r Nr 15,poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz 391, Dz.U. Nr 65, poz.594, Dz.U. Nr 93, poz.874,Dz.U. Nr 166, poz.1611, Dz.U. Nr 189, poz.1851, Dz.U. Z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264,Nr 123.poz.1291, Nr. 210,poz.2135 i Nr. 273, poz2703 i z 2005 roku Nr 14 poz. 114) oraz art. 23¹  Kodeksu pracy  Rada Miasta Płocka uchwala  co następuje:

§1

1.Likwiduje się  Biuro Funduszy  i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku, powołane Uchwałą Nr 507/XXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku ,zwane dalej  Biurem Funduszy i Informacji Europejskiej.
2.Likwidacja Biura Funduszy i Informacji Europejskiej  nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2

Urząd Miasta Płocka przejmie mienie będące dotychczas na wyposażeniu Biura Funduszy i Informacji Europejskiej.

§ 3

Należności i zobowiązania zlikwidowanego Biura Funduszy i Informacji Europejskiej przejmie Miasto Płock.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku zostało utworzone uchwałą nr 507/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25.05.2004r.
Podstawowy cel, dla którego została utworzona jednostka został zrealizowany w znacznej części, (znaczna liczba wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych została już złożona) a dla monitoringu nie wydaje się konieczne funkcjonowanie odrębnej jednostki organizacyjnej.
Inny cel, dla którego utworzono jednostkę (zadania związane z dostosowaniem prawa miejscowego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej), może być realizowany przez pracowników Biura Funduszy i Informacji Europejskiej przejętych przez Urząd Miasta Płocka na podstawie art.23¹ Kodeksu pracy.
Brak ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania tej jednostki.
Brak możliwości prawnych dla prowadzenia usług dla podmiotów zewnętrznych, a jednym z zamierzeń utworzenia tej jednostki było stworzenie podstaw dla prowadzenia usług dla podmiotów zewnętrznych różnych od Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostek organizacyjnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 300
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji