UCHWAŁA NR 485/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 438/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Wisły Płock S.A. z siedzibą w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Rynex Spółce z o.o.

UCHWAŁA NR 485/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie:  zmiany Uchwały  Nr 438/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Wisły Płock S.A. z siedzibą w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Rynex Spółce z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz 2008 r. Nr 180, poz.1111i Nr 223,poz.1458)  oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz.1208) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 438/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Wisły Płock S.A. z siedzibą w Płocku z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Rynex Spółce z o.o. wprowadza się następujące zmiany:
1. w  § 1 pkt. 1 zapis „2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) złotych” zastąpić zapisem „2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych”,
2. w  § 1 pkt. 2  zapis „rok 2009” zastąpić zapisem „rok 2010”,
3. w  § 3 dopisać „i 2010 rok”.

§ 2


Pozostałe zapisy Uchwały Nr 438/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Poręczenie udzielone Uchwałą Nr 438/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku obejmowało okres  do dnia 30 listopada 2009 roku.
Dotychczas spłata rat pożyczki przez Wisłę Płock S.A. odbywała się prawidłowo (spłacono 2 raty pożyczki za miesiąc styczeń i luty 2009 roku).
Wisła Płock S.A. po dokładnej analizie swoich możliwości finansowych widzi zagrożenie dla dalszej spłaty pożyczki na warunkach wynikających z aktualnie obowiązującej umowy.
Spłata pożyczki przez Wisłę Płock S.A. byłaby niezagrożona w przypadku wydłużenia okresu spłaty do 29 października 2010 roku.
Przy ww. założeniach niezbędne jest wydłużenie okresu poręczenia do 30 listopada 2010 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 13:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 332
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji