UCHWAŁA NR 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

UCHWAŁA NR 340/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  i art.  40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) , art. 143 ust. 1 i 2,  art. 144 ust. 1 i 2 oraz art. 146 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543 ze zmianami Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058,  z 2003 r.  Nr 1, poz. 15,
Nr 80, poz. 717, 720 i 721 i Nr 162, poz.1568 )   Rada Miasta Płocka uchwala:

§ 1

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 7 % od różnicy
wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej
i przed jego wybudowaniem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 628/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 r.
w sprawie ustalenia zasad rejestracji, realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Społecznych Komitetów Budowy oraz uchwała Nr 1099/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie organizowania, dofinansowania i realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 523
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji