UCHWAŁA NR 337/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 337/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z § 14 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 i z 2003 r. Nr 33, poz. 280) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Czynności związane z podpisywaniem poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dokonywać będzie Pan radny Stanisław Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Pomimo uregulowania zawartego w § 14 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Płocka, mówiącego o tym, iż polecenie wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady podpisuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Płocka uchwały wskazującej konkretnego Wiceprzewodniczącego do wykonywania w/w czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady, zgodnie z sugestią kontrolujących Regionalnej Izby Obrachunkowej z aktualnie trwającej kontroli. W związku z powyższym ustaliłem ze swoimi Zastępcami, iż czynności związane z podpisywaniem poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady będzie wykonywał Pan radny  Stanisław Kwiatkowski -  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 16:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 963
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji