UCHWAŁA NR 50/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA NR 50/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) art.179, 181, 183, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku, w punkcie II podpunkt 19 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy nie obowiązuje termin określony w podpunkcie 13.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 424
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji