UCHWAŁA NR 332/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2004.

UCHWAŁA NR 332/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku  celem wymiaru podatku rolnego na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 1993 roku Nr 94, poz. 431, z 1994 roku Nr 1, poz. 3, z 1996 roku Nr 91,  poz. 409, z 1997 roku Nr 43,  poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 roku Nr 108, poz. 681, z 2001 roku Nr 81, poz. 875,  z 2002 roku Nr 200, poz. 1680, z 2003 roku Nr 110   poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku
( Monitor Polski z dnia 24 października 2003 roku  Nr 49 poz. 771 ) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Przyjąć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku w kwocie 34,57zł. za 1q , jako podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2004.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 3

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
2.Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2004 roku.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 20/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku celem wymiaru podatku rolnego i leśnego na rok 2003.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 366
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji