UCHWAŁA NR 850/LIX/10 z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadań zawartych w projekcie pt.

UCHWAŁA  Nr 850/LIX/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadań zawartych w projekcie pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Płock do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadań zawartych w projekcie pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

§ 2
Gmina Miasto Płock zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Miasta Płocka, jako wkład własny, środki finansowe w wysokości:
1)w 2011 r.  – 866 528,60 zł,
2)w 2012 r.  – 1 392 187,30 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Zabezpieczenie środków finansowych jest wymogiem formalnym wynikającym z zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW. Zabezpieczenie środków pokrywa 70% potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań. Pozostałe 30% pochodzić będzie ze środków NFOŚiGW. Ogółem wartość nakładów na termomodernizację w latach 2011-2012 w obiektach Szkoły Podstawowej nr 23 i MOPS (budynek przy ul. Wolskiego 4) wyniesie 3 226 737,00 złotych, z tego 30% planowane do pozyskania z NFOŚiGW stanowi kwota 968 021,10 złotych, zaś wkład własny 2 258 715,90 złotych. Ogółem wartość projektu przekroczy kwotę 10 000 000 złotych. Liderem projektu będzie Związek Gmin Regionu Płockiego.
  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 12 listopada 2010, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 570
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji