projekty uchwał
Sesja XXIX - 27-10-2012

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 listopada 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2011 rok.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.10.2012 r.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
3. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę-Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu przez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku,
4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
5. wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego”,
6. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok,
7. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
8. wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Płocka z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina,
9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Granicznej,
10. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Medycznej w Płocku,
11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Kilińskiego w Płocku,
12. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
13. nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku,
14. nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Płocku,
15. nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Płocku,
16. nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Płocku,
17. zmiany uchwały nr 367/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2012,
18. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 20 listopada 2012, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 982
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji