UCHWAŁA NR 749/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 749/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318) oraz art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595; poz. 645), art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1 i art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827. poz.1317; z 2014 r. poz. 7) oraz  art. 4 ust.1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172; Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka:

 

1. Szkoły specjalne

 

1) szkoły podstawowe specjalne

a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 12,

    w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 

b) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Płocku, ul. harcerza Antolka Gradowskiego 24,

    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego

 

2) gimnazja specjalne

a) Gimnazjum nr 7 Specjalne w Płocku, ul. harcerza Antolka Gradowskiego 24,

    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego

b) Gimnazjum Specjalne nr 9 w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 12,

     w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 

 

3) zasadnicze szkoły zawodowe specjalne

a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna w Płocku, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14, 

    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 

4) szkoły specjalne przysposabiające do pracy

a) Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Płocku, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14,

    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2

 

2. Szkoły ponadgimnazjalne

 

1) licea ogólnokształcące

a) Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, 

    ul. Stanisława Małachowskiego 1

b) Liceum Ogólnokształcące im. Władysław Jagiełły w Płocku, ul. 3 Maja 4, 

    w Zespole Szkół nr 6

c) III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej 

    w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 11, w Zespole Szkół nr 3                               

d) IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego            

w Płocku, ul. Faustyna Piaska 5, w Zespole Szkół nr 1         

e) V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Edukacji 

    im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, Al. Floriana Kobylińskiego 25,      

f) Liceum Ogólnokształcące nr 6 (SMS) w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, 

    w Zespole Szkół Technicznych

g) Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im. Księdza Poety 

    Jana Twardowskiego w Płocku, ul Kazimierza Wielkiego 27

h) Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

    w  Płocku, ul. Tadeusza Kościuszki 20

i) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, 

    ul. Kutnowska 30,    

j) VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a,                    

    w Zespole Szkół nr 5 

k) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego                    

   10, w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

l) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich

   w Płocku, ul Kazimierza Wielkiego 27

ł) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej

   w Płocku, ul. Kutnowska 30, 

   

2) licea profilowane

a) Liceum Profilowane nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4, 

    w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego,

b) Liceum Profilowane nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, w Zespole Szkół Technicznych

c) Liceum Profilowane nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,

   w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

d) Liceum Profilowane dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 

   w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

    

3) technika

a) Technikum nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4, 

    w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego,

b) Technikum nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7, 

   w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie

c) Technikum nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, w Zespole Szkół Technicznych

d) Technikum nr 4 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2, 

    w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

e) Technikum nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,

   w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

f) Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, 

   Al.  Floriana Kobylińskiego 25, 

g) Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 

h) Technikum dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 

    w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

 

4) zasadnicze szkoły zawodowe

a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4, 

    w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego,

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7, 

    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie 

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, 

    w Zespole Szkół Technicznych

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2, 

    w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego 

e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 

     w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 

f) Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, 

     ul. Kutnowska 30,  

g) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta  

    Jakubowskiego 10, w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

    

5) technika uzupełniające   

a) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego  

    10, w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

b) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku , ul. Gwardii Ludowej 7, 

    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie

c) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego

     4,  w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

   

6) uzupełniające licea ogólnokształcące

a) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta 

    Jakubowskiego 10, w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

  

7) szkoły policealne

a) Szkoła Policealna nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4, 

    w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego

b) Szkoła Policealna nr 2 w Płocku , ul. Gwardii Ludowej 7, 

    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie

c) Szkoła Policealna nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, 

    w Zespole Szkół Technicznych

d) Szkoła Policealna nr 4 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2, 

    w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

e) Szkoła Policealna nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 

    w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

f) Szkoła Policealna w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30     

g) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 

    w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

h) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 

    w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

i) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, 

   w Zespole Szkół Technicznych

j) Policealne Studium Zawodowe  dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Edukacji

   im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, Al. Floriana Kobylińskiego 25

k) Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej 

    w Płocku, ul. Kutnowska 30

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 420/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

              Przewodniczący

                                                                    Rady Miasta Płocka

 

 

   Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 420
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji