Projekty uchwał
Projekty uchwał

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (aula), odbędzie się LII Sesja Rady Miasta.
Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu w zakładce „transmisja z sesji Rady Miasta Płocka” lub pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad LII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka” Panu prof. Maciejowi Słodkiemu i Panu Wojciechowi Bógdałowi.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Raport końcowy podsumowujący badanie jakości powietrza ze stacji pomiarowej udostępnionej przez Konsorcjum DACSYSTEM i Fundację ARMAG z Gdańska oraz zainstalowanych na terenie miasta mierników niskokosztowych.
5) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2022 rok.
6) Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z 23 lutego 2023 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2023-2049 (druk nr 944),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2023 (druk nr 945),
3. zmiany uchwały nr 487/XXXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 927),
4. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 (druk nr 928),
5. likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 25 w Płocku (druk nr 929),
6. zmiany Uchwały Nr 771/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock (druk nr 930),
7. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy-Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr 931),
8. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Profesjonaliści w zawodzie” o numerze: RPMA.10.03.01-14-i927/22 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 932),
9. zmiany Uchwały Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji (druk nr 933),
10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 934),
11. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 935),
12. zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku) (druk nr 936),
13. zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku) (druk nr 947),
14. zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku) (druk nr 948),
15. przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (druk nr 937),
16. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 941),
17. zmiany uchwały Nr 433/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (druk nr 942),
18. pomników przyrody położonych na terenie miasta Płocka (druk nr 943),
19. zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadaniu i pozbawieniu Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka” (druk nr 923),
20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Jerzemu Krasce (druk nr 924),
21. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Szymonowi Marciniakowi (druk nr 925),
22. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla „Góry” (druk nr 938),
23. przekazania petycji według właściwości (druk nr 939),
24. pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 9 stycznia 2023 r. na działalność Urzędu Miasta Płocka (druk nr 940),
25. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 946).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 24 marca 2023, godzina 08:44)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta
 • Ilość wyświetleń: 868
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 marca 2023, godzina 09:46
 • Historia aktualizacji

 • 29 marca 2023, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  27 marca 2023, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2023, godzina 10:14 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2023, godzina 08:51 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2023, godzina 08:50 Aktualizacja dokumentu
  24 marca 2023, godzina 08:49 Aktualizacja dokumentu