UCHWAŁA NR 724/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Fiat Tipo nr rejestracyjny DZG 83 PW, nr identyfikacyjny VIN ZFA16000002326224

UCHWAŁA NR 724/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy  – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki  Fiat  Tipo nr rejestracyjny  DZG 83 PW,  
nr identyfikacyjny VIN   ZFA16000002326224

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ), art. 50a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.z 2005 r.  Nr 108, poz. 908, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756 i poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,  Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497, z 2006 r. Nr 17 , poz. 141, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz.1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176 , poz. 1238 , z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i  poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 i poz. 1462 , Nr 234, poz. 1573 i poz. 1574  z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 43, poz. 246), w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1377 ), uchwala się co następuje :

§ 1

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy – Miasto  Płock -  z mocy ustawy -  pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się , marki  Fiat  Tipo ,  nr rejestracyjny  DZG 83 PW , nr identyfikacyjny VIN  ZFA16000002326224,  w związku z  nieodebraniem   przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia.
 
§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta na 2010 rok - dział 750 , rozdział 75020  § 4300, zadanie 01/WSA.II/G.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE
    
      
 
 Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. )  stanowi, iż pojazd usunięty z drogi zgodnie z art. 50a  ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się . Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. 
Pojazd marki Fiat  Tipo o numerze  rejestracyjnym  DZG 83 PW  został usunięty z drogi
przez Straż Miejską  w dniu 9 listopada 2009 roku  .
Sześciomiesięczny okres upłynął 10 maja 2010 roku.
W trakcie prowadzonego postępowania  ustalono  właściciela pojazdu. Osoba ta
nie posiada stałego adresu zameldowania.
Dwukrotnie wysłano wezwanie do odbioru pojazdu na adresy, pod którymi w/w osoba przebywała. Adresy ustalono podczas postępowania wyjaśniającego. Właściciel pojazdu nie odebrał żadnego wezwania .
Oddział Komunikacji dokonał zlecenia jednostkowej wyceny  pojazdu .
Z przedłożonego operatu wynika, że przedmiotowy pojazd został oszacowany przez rzeczoznawcę na kwotę 300 zł.,  zatem celowym będzie przekazanie w/w pojazdu
do stacji demontażu .

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 694
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji